Kế hoạch dạy học môn Ngữ Văn 9

1015
PHÒNG GD&ĐT YÊN PHONG
TRƯỜNG THCS VĂN MÔN
KẾ HOẠCH DẠY HỌC - NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: NGỮ VĂN 9
 
Thời lượng: Cả năm: 35 tuần (165 tiết)
Học kì I: 18 tuần (85 tiết)
Học kì II: 17 tuần (80 tiết)
I/ MỤC TIÊU
- Đổi mới PPDH theo công văn mới của BGD bằng cách tích hợp nhiều PP trong bài học, tiết học và trong cả quá trình tổ chức hoạt động dạy học.
- Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tích cực, tạo năng lực chủ động sáng tạo trong cả người dạy và người học.
- Chú trọng khái quát nội dung kiến thức, định hướng học sinh lĩnh hội kiến thức theo hướng tư duy.
- Tăng cường sử dụng hợp lí phương tiện kĩ thuật dạy học.
- Đảm bảo thời gian trên lớp, dạy theo hướng cải tiến, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
II/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Häc kú I
TuÇn TiÕt Tªn bµi Ghi Chú
1 1 Phong c¸ch Hå ChÝ Minh.
Lồng ghép QPAN: giới thiệu một số hình ảnh về Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 

2 Phong c¸ch Hå ChÝ Minh (TiÕp).
Lồng ghép QPAN: giới thiệu một số hình ảnh về Chủ Tịch Hồ Chí Minh
3 C¸c ph­ư¬ng ch©m héi tho¹i  
4 Sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh  
5 LuyÖn tËp: sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n  thuyÕt minh  
2 6 §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh
Lồng ghép QPAN: lấy VD về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử
 
7 §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh
Lồng ghép QPAN: lấy VD về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử
 
8 C¸c ph­ư¬ng ch©m héi tho¹i( tiÕp)  
9 Sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh.  
10 LuyÖn tËp: Sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh.  
3 11 Tuyªn bè thÕ giíi vÒ....trÎ em

 

12 Tuyªn bè thÕ giíi vÒ...trÎ em
13 C¸c phư­¬ng ch©m héi tho¹i ( tiÕp)  
  HSTĐ:  Xưng hô trong hội thoại  
14 Ôn tập các văn bản nhật dụng  
15 Ôn tập các văn bản nhật dụng  
4 16 Chuyện người con gái Nam Xương (tiết 1)  
17 Chuyện người con gái Nam Xương (Tiếp)  
18 Chuyện người con gái Nam Xương (Tiếp)  
19 C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp.  
20 Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng  
  HD§T: ChuyÖn cò  trong phñ chóa Trnh.  
5 21 Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ (Håi 14)
Lồng ghép QPAN:Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điên Biên Phủ
Quảng Cáo
 
22 Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ (Håi 14)  (Tiếp)
Lồng ghép QPAN:Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điên Biên Phủ
 
23 Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ (Håi 14)  (Tiếp)
Lồng ghép QPAN:Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điên Biên Phủ
 
24 Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng( TiÕp)  
  THCHD: LuyÖn tËp tãm t¾t t¸c phÈm tù sù.  
25 TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du Chủ đề 1: Nghệ thuật miêu tả trong Truyện Kiều
6 26 TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du (tt)
27 Chi em Thuý KiÒu
28 Chi em Thuý KiÒu
29 Kiều ở lầu Ngưng Bích
30 Kiều ở lầu Ngưng Bích (Tiếp)
  HDTH: Cảnh ngày xuân, Mã Giám Sinh mua kiều; Kiều báo ân báo oán
7 31 Miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù
32 Miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù.
33 Miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù (Tiếp).
34 ThuËt ng÷  
  HDTH: Trau dåi vèn tõ  
35 ¤n tËp truyÖn trung ®¹i ( C©u 3 bá “ M· Gi¸m Sinh mua KiÒu”; C©u 4 NguyÔn HuÖ trang 134).  
8 36 Lôc V©n Tiªn cøu KiÒu nguyÖt Nga.  
37 Lôc V©n Tiªn cøu KiÒu nguyÖt Nga (Tiếp).  
38 ¤n tËp truyÖn trung ®¹i ( C©u 1,2,4 Lôc V©n Tiªn,6,7 trang 134)  
39 Ch­ư¬ng tr×nh ®Þa ph­ư¬ng phÇn V¨n  
40 Tæng kÕt tõ vùng ( Tõ ®¬n... tõ nhiÒu nghÜa)  
9 41 Tæng kÕt tõ vùng ( Tõ ®ång ©m...trư­êng tõ vùng)  
42 §ång chÝ ChÝnh H÷u
Lồng ghép QPAN: Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh
 
43 §ång chÝ ChÝnh H÷u
Lồng ghép QPAN: Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh
 
44 Kiểm tra giữa học kì 2  
45 Kiểm tra giữa học kì 2  
10 46 Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh Ph¹m TuÊn DuËt.
Lồng ghép QPAN: Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh
 
47 Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh Ph¹m TuÊn DuËt.
Lồng ghép QPAN: Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh
 
48 Tæng kÕt vÒ tõ  vùng (  Sù ph¸t triÓn...trau dåi vèn tõ)  
49 NghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù  
50 §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ - Huy CËn  
11 51 §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ - Hôy CËn (Tiếp)  
52 Đoµn thuyÒn ®¸nh c¸ - Hôy CËn (Tiếp)  
53 Tæng kÕt tõ vùng( Tõ t­ưîng thanh... mét sè phÐp tu tõ tõ vùng)  
54 Trả bài kiểm tra giữa học kì 2  
55 BÕp löa;  
12
 
56 BÕp löa;  
  HD§T: Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ưng mÑ.  
57 Ánh trăng – Nguyễn Duy  
58 Ánh trăng – Nguyễn Duy (tt)  
59 Tæng kÕt tõ vùng ( LuyÖn tËp tæng hîp)  
60 LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n  tù sù cã sö dông yÕu tè nghÞ luËn  
13 61 Lµng Kim L©n.
Quảng Cáo
 
62 Lµng Kim L©n. (Tiếp)  
63 Lµng Kim L©n (Tiếp)  
64 Ch­ư¬ng tr×nh ®Þa ph­ư¬ng phÇn  TiÕng ViÖt  
65 §èi tho¹i, ®éc tho¹i vµ ®éc tho¹i néi t©m trong v¨n b¶n tù sù.  
14 66 LuyÖn nãi: Tù sù kÕt hîp víi nghÞ luËn vµ miªu t¶ néi t©m.  
67 LÆng lÏ Sa Pa NguyÔn Thµnh Long.  
68 LÆng lÏ Sa Pa NguyÔn Thµnh Long (Tiếp).  
69 LÆng lÏ Sa Pa NguyÔn Thµnh Long (Tiếp).  
  THCHD: Ng­ưêi kÓ chuyÖn  trong v¨n b¶n tù sù. Rèn kỹ năng về vai trò người kể chuyện trong văn tự sự.  
70 ChiÕc l­ưîc ngµ - NguyÔn Quang S¸ng  
15 71 ChiÕc l­ưîc ngµ - NguyÔn Quang S¸ng (Tiếp).  
72 ChiÕc l­ưîc ngµ - NguyÔn Quang S¸ng (Tiếp).  
73 ¤n tËp TiÕng ViÖt (C¸c phư­¬ng ch©m héi tho¹i...c¸ch dÉn gi¸n tiÕp)  
74 Ôn tập thơ hiện đại  
75 Ôn tập Tiếng Việt  
16
 
76 Ôn tập truyện hiện đại  
77 ¤n tËp: TËp lµm v¨n  
78 ¤n tËp: TËp lµm v¨n (tiÕp)  
79 KiÓm tra häc kú I  
80 KiÓm tra häc kú I  
17 81 Cè h­ư¬ng Lç TÊn (Phần ch÷ nhá kh«ng d¹y).  
82 Cè h­ư¬ng Lç TÊn (Phần ch÷ nhá kh«ng d¹y).  
83 Cè h­ư¬ng Lç TÊn (Phần ch÷ nhá kh«ng d¹y).  
  Hướng dẫn đọc thêm: Nh÷ng ®øa trÎ.  
84 Ôn tập tổng hợp  
85 Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú.  
 
Quảng Cáo

link tải file đính kèm

THÔNG TIN GÓP Ý
        Quý thầy cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu, vui lòng gửi về:
    Fanpage: https://www.facebook.com/linhhoitrithuc (Chia sẻ tài nguyên miễn phí)
    Email: linhhoitrithuc@gmail.com  
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay687
  • Tháng hiện tại16,256
  • Tổng lượt truy cập100,419
GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ
ĐỀ THI HK 2 TIỂU HỌC
giáo án theo công văn 5512
facebook
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây