Phân phối chương trình Hoá học 8 năm học 2020-2021

1043
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA HỌC
 LỚP 8
Cả năm 70 tiết:  Học kì I (18 tuần = 36 tiết); Học kì II (17 tuần =34 tiết)
HỌC KỲ I
Tuần Tiết
PPCT
Tên bài dạy Ghi chú  


1
 1 Bài 1. Mở đầu môn hóa học    
  CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2 Bài 2. Chất (tiết 1)    
2
3 Bài 2. Chất (tiết 2)    
4 Bài 3. Bài thực hành 1 Thí nghiệm 1: không làm, dành thời gian hướng dẫn HS một số kỹ năng và thao tác cơ bản trong thí nghiệm thực hành.  

3
5 Bài 4. Nguyên tử    
6 Bài 5. Nguyên tố hóa học Mục III: Khuyến khích HS tự đọc  


4
7 Bài 6. Đơn chất, hợp chất – Phân tử (t1) Mục IV, Hình 1.14, Mục 5 (ghi nhớ): Khuyến khích HS tự đọc
Bài tập 8: Khuyến khích HS tự làm.
 
8 Bài 6. Đơn chất, hợp chất – Phân tử  (t2)  
    Bài 7. Bài thực hành 2 Không dạy  
5  9 Bài 8. Bài luyện tập 1    
10 Bài 9. Công thức hóa học    
6  11 Bài 10. Hóa trị (tiết 1)    
 12 Bài 10. Hóa trị (tiết 2)    
7 13 Bài 11. Bài luyện tập 2    
14 Kiểm tra 1 tiết    
    CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
    Chủ đề phản ứng hóa học ( tiết 15,16,17)8


 
15 Bài 12. Sự biến đổi chất Phần b, GV hướng dẫn HS chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỉ lệ khối lượng S: Fe > 32: 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sp.  
 16 Bài 13. Phản ứng hóa học (tiết 1)    

9
 17 Bài 13. Phản ứng hóa học (tiết 2)    
18 Bài 14. Bài thực hành 3 Lấy điểm HS1  
10 19 Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng    
 20 Bài 16. Phương trình hóa học (tiết 1)    
11  21 Bài 16. Phương trình hóa học (tiết 2)    
22 Bài 17. Bài luyện tập 3    


12
23 Kiểm tra 1 tiết    
CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
24 Bài 18. Mol    

13
25 Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiết 1)    
26 Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (tiết 2)    

14
27 Bài 20. Tỉ khối của chất khí    
28 Bài 21 Tính theo công thức hóa học(t1)    

15
29 Bài 21. Tính theo công thức hóa học(t2)    
30 Bài 22. Tính theo phương trình hóa học (t1) Bài tập 4, bài tập 5 không yêu cầu học sinh làm.  

16
31 Bài 22. Tính theo phương trình hóa học (t2)  
32 Bài 23. Bài luyện tập 4( tiết 1)    
17 33 Bài 23. Bài luyện tập 4( tiết 2)    
34 Ôn tập học kỳ I (tiết 1)    
   18 35 Ôn tập học kỳ I (tiết 2) *  
36 Kiểm tra học kỳ I    
  HỌC KỲ II CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ
  Chủ đề Oxi (tiết 37-41)


19
37 Bài 24. Tính chất của oxi II.1b: Khuyến khích HS tự đọc phần thí nghiệm.
Từ tính chất hóa học rút ra khái niệm về oxit và phân loại, gọi tên một số oxit thông dụng.
 
38 Bài 25. Sự oxi hóa- Phản ứng hóa hợp-Ứng dụng của oxi    

   20
 
39 Bài 26. Oxit    
40 Bài 27. Điều chế khí oxi- Phản ứng phân hủy Chỉ thực hiện 1 trong hai thí nghiệm điều chế từ hợp chất giàu oxi.
Mục II. Sản xuất oxi trong công nghiệp: HS tự đọc
Bài tập 2: không yêu cầu HS làm
 


21
 41 Bài 30. Bài thực hành 4 Tích hợp khi dạy chủ đề oxi  
42 Bài 28. Không khí. Sự cháy II.1, II.2: Tự học có hướng dẫn  

22
 43 Trải Nghiệm Sáng tạo: Oxi- sự cháy và sự sống HS báo cáo bài tìm hiểu  
 44 Bài 29. Bài luyện tập 5    
23
 
45 Kiểm tra 1 tiết    
CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC
Chủ đề: Hiđro (tiết 46-49)
 46 Bài 31. Tính chất, ứng dụng của Hiđro (tiết 1)    
24  47 Bài 31. Tính chất, ứng dụng của Hiđro (tiết 2)    
  Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử Không dạy  
 48 Bài 33. Điều chế Hiđro. Phản ứng thế. I.1c: Có thể dùng thí nghiệm mô phỏng.
I.2. Khuyến khích HS tự đọc.
 

25
 49 Bài 34. Bài luyện tập 6 BT5: Không yêu cầu HS làm.  
50 Bài 35. Bài thực hành 5 Lấy điểm HS 1  

26
51 Bài 36. Nước (tiết 1)    
52 Bài 36. Nước (tiết 2)    
27 53 Bài 37. Axit - Bazơ – Muối (tiết 1)    
54 Bài 37. Axit - Bazơ – Muối (tiết 2)    
28 55 Bài 38. Bài luyện tập 7 *  
56 Bài 39. Bài thực hành 6    


29
57 Kiểm tra 1 tiết    
CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH
Chủ đề: Dung dịch (tiết 58-62)
58 Bài 40. Dung dịch    
30 59 Bài 41. Độ tan của một chất trong nước     
60 Bài 42. Nồng độ dung dịch (tiết 1)    

   31
61 Bài 42. Nồng độ dung dịch (tiết 2)    
62 Bài 43. Pha chế dung dịch Mục II: Không dạy
BT5: Không yêu cầu HS làm.
 


32
63 Trải Nghiệm Sáng tạo: Pha chế nước muối sinh lí - Dung dịch oresol GV tổ chức  
64 Bài 44. Bài luyện tập 8 ( tiết 1) BT6: không yêu cầu HS làm.  
33 65 Bài 44. Bài luyện tập 8 ( tiết 2)  
66 Bài 45. Bài thực hành 7 I.3, I.4: Không làm  

34
 
67 Trải Nghiệm Sáng tạo: Pha chế nước muối sinh lí - Dung dịch oresol. HS báo cáo  
68 Ôn tập học kỳ II (tiết 1)    
35 69 Ôn tập học kỳ II (tiết 2)    
70 Kiểm tra cuối năm    

LỚP 9
Cả năm 70 tiết:  Học kì I (18 tuần = 36 tiết); Học kì II (17 tuần =34 tiết)
Tuần Tiết
PPCT
Tên bài dạy Ghi chú1
 1 Ôn tập đầu năm  
CHƯƠNG I - CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Chủ đề: Oxit (tiết 2,3,4,5)
2 Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát sự phân loại oxit  

2
3 Bài 2. Một số oxit quan trọng. (tiết 1) A.I, Tự học có hướng dẫn
4 Bài 2. Một số oxit quan trọng. (tiết 2) B.I Tự học có hướng dẫn

3
5 Bài 5. Luyện tập oxit  
Chủ đề: Axit (tiết 6,7,8,9)
    6 Bài 3. Tính chất hóa học của axit  

4
7 Bài 4. Một số axit quan trọng (tiết 1)
 
Mục A, B.II.1: Tự học có hướng dẫn.
BT4; Không yêu cầu HS làm.
8 Bài 4. Một số axit quan trọng (tiết 2)  

5
9 Bài 5. Luyện tập axit Giải BT liên quan axit SGK/21
10 Bài 6. Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit  

6
11 Kiểm tra 1 tiết  
Chủ đề: Bazơ (tiết 11,12)
12 Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ  

7
13 Bài 8. Một số bazơ quan trọng (tiết 1) A.II, B.I.2: Tự học có hướng dẫn
B.II: Không dạy hình thang pH
BT2: Không yêu cầu HS làm.
Chủ đề: Muối (tiết 13,14,15)
 14 Bài 9. Tính chất hoá học của muối (t1)  
8 15 Bài 9. Tính chất hoá học của muối (t2) BT6: Không yêu cầu HS làm
16 Bài 10. Một số muối quan trọng. Mục II: Không dạy
9    17 Bài 11. Phân bón hóa học Mục I: Không dạy
 18 Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ  
10  19 Bài 13. Luyện tập chương 1  
20 Bài 14. Thực hành: Tính chất hoá học bazơ và muối  

11
 21 Kiểm tra 1 tiết  
  CHƯƠNG II- KIM LOẠI  
 22 Bài 15,16,17. Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hóa học của kim loại (tiết 1) Bài 15,16,17 tích hợp thành 1 bài
 Không dạy Thí nghiệm tính dẫn điện, Thí nghiệm tính dẫn nhiệt
BT7/51: Không yêu cầu HS làm.
12 23 Bài 15,16,17. Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hóa học của kim loại (tiết 1)
 24 Bài 18. Nhôm
 
Hình 2.14: Không dạy

13
25 Bài 19. Sắt  
26 Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép Không dạy các lò sản xuất gang, thép.
14  27 Bài 21. Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn  
 28 Bài 22. Luyện tập chương 2 BT6: Không yêu cầu HS làm.
15  29 Bài 23. Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt Lấy điểm HS 1
CHƯƠNG III: PHI KIM -SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
 30 Bài 25. Tính chất của phi kim  16
 
 31 Bài 26. Clo  
Chủ đề: Cacbon và hợp chất của cacbon (tiết 32,33,34)
 
32

Bài 27. Cacbon
Mục III: Tự học có hướng dẫn.
GV hướng dẫn TNST: Thiết kế thiết bị lọc nước từ than hoạt tính.
17 33 Bài 28. Các oxit của Cacbon.  
34 Bài 29. Axit Cacbonic và muối Cacbonat Mục III: Khuyến khích HS tự đọc
18  35 Bài 24. Ôn tập học kì I  
36 Kiểm tra học kỳ I  
HỌC K Ỳ II
19  37 Trải nghiệm sáng tạo: Thiết kế thiết bị lọc nước từ than hoạt tính Học sinh báo cáo
 38 Bài 30. Silic. Công nghiệp Silicat III.3.b: Không dạy các PTHH


20
 39 Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiết 1)  
40 Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiết 2)  
21  41 Bài 32. Luyện tập chương 3  
 42 Bài 33. Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng  
  CHƯƠNG IV:  HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
22  43 Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ  
 44 Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ  
23  45 Bài 36. Metan  
 46 Bài 37. Etilen  
24  47 Bài 38. Axetilen  
  Bài 39. Benzen Không dạy
48 Kiểm tra 1 tiết    
25  49 Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên Mục III: Tự học có hướng dẫn
 50 Bài 41. Nhiên liệu  
26  51 Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu Không yêu cầu HS ôn tập và làm BT liên quan tới benzen
 52 Bài 42. Thực hành: Tính chất hoá học của hiđrocacbon TN3: Không làm
  CHƯƠNG V-  DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON
27  53 Bài 44. Rượu etylic  
54 Bài 45. Axit axetic  

28
55 Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.  
56 Bài 47. Chất béo GV tích hợp hướng dẫn Trải nghiệm sáng tạo: chất béo và sản xuất xà phòng.
29  57 Bài 48. Luyện tập: Rượu etilic–Axit axetic và chất béo  
 58 Trải nghiệm sáng tạo: chất béo và sản xuất xà phòng. HS báo cáo
30 59 Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit Lấy điểm HS 1
60  Kiểm tra 1 tiết  
31
 
61 Bài 50,51. Glucozơ – Saccarozơ Tích hợp thành 1 bài:
Glucozơ. Saccarozơ
62 Bài 50,51. Glucozơ – Saccarozơ
32 63 Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ  
64 Bài 53. Protein  
33 65 Bài 54.  Polime Mục II: Khuyến khích HS tự đọc
66 Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit  
34 67 Bài 56. Ôn tập cuối năm (tiết 1)  
 68 Bài 56. Ôn tập cuối năm (tiết 2)  
  69 Ôn tập học kì 2  
35 70 Kiểm tra cuối năm  

Link tải: File đính kèm
Nguồn: FB Nguyễn Hiền

THÔNG TIN GÓP Ý
        Quý thầy cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu, vui lòng gửi về:
    Fanpage: https://www.facebook.com/linhhoitrithuc (Chia sẻ tài nguyên miễn phí)
    Email: linhhoitrithuc@gmail.com  
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay386
  • Tháng hiện tại12,238
  • Tổng lượt truy cập119,489
GIÁO ÁN THEO CHỦ ĐỀ
ĐỀ THI HK 2 TIỂU HỌC
giáo án theo công văn 5512
facebook
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây